June 24, 2024

พระสันตะปาปาไพอัสที่ 9 นักโทษแห่งวาติกัน

0

สมเด็จพระสันตะปาปาไพอัสที่ 9 เป็นประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกระหว่างปี 1846 ถึง 1878 พระองค์มีชื่อเสียงในคาบสมุทรอิตาลี และได้รับการกล่าวขวัญว่าทรงเป็นนักปฏิรูปที่คำนึงถึงอิสรภาพ และความก้าวหน้า นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีท่าทีที่จะให้การสนับสนุนพวกชาตินิยมอิตาลี 

อย่างไรก็ดีระหว่างการปฏิวัติปีค.ศ. 1848 หลังจากทรงปฏิเสธที่จะประกาศสงครามกับออสเตรียซึ่งครอบครองดินแดนบางส่วนของคาบสมุทรอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปาไพอัสที่ 9ก็ทรงถูกประนามว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติของตน และชื่อเสียงของพระองค์ที่มีอยู่ในพวกชาตินิยมอิตาลีก็จางหายไปอย่างสิ้นเชิง 

ในสมัยของพระองค์ วาติกันยังสูญเสียอำนาจเหนือดินแดนของรัฐสันตะปาปาให้แก่ประเทศอิตาลีอย่างถาวรในปี 1870 ซึ่งนับแต่นั้น พระองค์ก็ไม่ยอมเสด็จออกจากวาติกันอีกเลย และประกาศว่าพระองค์เป็น “นักโทษแห่งวาติกัน”

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *