June 24, 2024

อาณาจักร

อาณาจักรโบราณ ฟูนัน

ถูกกล่าวถึงและนักประวัติศาสตร์บางส่วนยอมรับ ว่า เป็นอาณาจักรที่ปรากฏชื่อและมีหลักฐานว่าเป็นอาณาจักรยุคแรก ชื่อของฟูนัน ปรากฏในบันทึกของจีนเป็นแหล่งแรก กล่าวถึงว่าเป็นรัฐ ที่ทรงอำานาจของภูมิภาคนี้โดยบันทึกของจีนที่กล่าวถึงฟูนันนี้เป็นบันทึกของทูต ชาวจีน 2 คนคือคังไถ และจูยิงซึ่งทั้ง2ได้เดินทางมายัง “ฟูนัน” ในศตวรรษที่3 และได้จดบันทึกไว้ความว่า https://www.youtube.com/watch?v=DuoZsir0OiA “เมืองฟูนันมีความรุ่งเรืองมาก มีแม่น้ำใหญ่ไหลมาทางตะวันตกผ่ากลางเมือง ชาวอินเดียชื่อโกณฑิยะได้เดินทางโดยเรือมายึดครองดินแดนบริเวณ ปากแม่น้ำโขง และได้ประมุขของชาวพื้นเมืองคือพระนางหลิวเย่...

อาณาจักรศรีเกษตร อาณาจักรโบราณของพม่า

กล่าวกันว่า ชาวมอญได้ อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อราว3,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวมอญได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธผ่านทางอินเดียในราวศตวรรษ ที่ 3 ก่อนคริสตกาล ซึ่งเชื่อว่ามาจากการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรัชสมัย ของพระเจ้าอโศกมหาราช กระนั้นนักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่ยอมรับว่าชาวมอญได้ตั้งอาณาจักรของตัวเองขึ้มาอย่างเป็นรูปธรรม  นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า กลุ่มชนที่เข้าตั้งอาณาจักรพวกแรกๆก็คือพวกปยู กล่าวคือ ชาวปยูเข้ามาอาศัยในดินแดนพม่าราวศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลและได้สถาปนานครรัฐขึ้นหลายแห่ง นครรัฐของชาวปยูไม่เคยรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่นครรัฐ ขนาดใหญ่มักมีอิทธิพลเหนือรัฐขนาดเล็กซึ่งแสดงออกโดยการส่งเครื่องบรรนาการ...

พระเจ้าภววรมันที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ

อาณาจักรเจนละถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ยุคต้นของอาณาจักรของชาวขอม เดิมนั้นเป็นเมืองที่ขึ้นกับอาณาจักรฟูนัน อำนาจของเจนละในระยะแรกคงจะอยู่ใต้ฟูนันอีกทั้งปรากฏ สองพี่น้องในฐานะผู้ปกครองเจนละลุกขึ้นมาก่อกบฏต่อฟูนันจนสามารถประกาศตัวเป็นเอกราชได้ ผู้ก่อกบฏสองท่านที่ว่านี้คือ พระเจ้าภววรมัน กับพระอนุชาคือพระเจ้าจิตรเสน เชื่อกันว่าพระเจ้าภววรมัน เป็นเจ้าชายในประเทศราชของฟูนันซึ่งมาจากราชวงศ์ดวงจันทร์ในเวลาต่อมาที่ได้ครอบครองเจนละก็เนื่องจากได้สมรสกับเจ้าหญิงแห่งเจนละซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อาทิตย์ ในราว ค.ศ.550 พระเจ้าภววรมัน ปฐมกษัตริย์เจนละได้ทำการโค่นอำนาจของพระเจ้ารุทรวรมันกษัตริย์ฟูนัน เพราะเห็นว่าพระเจ้ารุทรวรมันขาดความชอบธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติโดยหลังจากที่ พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 3 สวรรคต พระเจ้ารุทรวรมัน ก็ทำการสังหารรัชทายาทที่ชอบธรรมที่ประสูติจากพระอัครมเหสี แล้วตั้งตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งฟูนัน...

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ พ่อขุนบางกลางหาว เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 1718 ตราบจนเสด็จสวรรคตเมื่อใดไม่ปรากฏ ในครั้งนั้นสุโขทัยกลับเข้าไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอม-ละโว้ อีกครั้ง จนกระทั่งพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง ร่วมกันทำสงครามได้ชัยชนะเหนือขอมสบาดโขลญลำพง จนสามารถนำแคว้นสุโขทัยออกจากอิทธิพลของขอม-ละโว้  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เมื่อครั้งยังเป็นพ่อขุนบางกลางหาวได้ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดแห่งราชวงศ์ศรีนาวนำถุม รวมกำลังพลกัน กระทำรัฐประหารขอมสบาดโขลญลำพง โดยพ่อขุนบางกลางหาวตีเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองบางขลงได้ และยกทั้งสองเมืองให้พ่อขุนผาเมือง...

ปราสาทหินพิมาย ต้นแบบนครวัด

ปราสาทหินพิมาย หรือ เมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะขอม จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะสร้างบ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงเริ่มสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เชื่อว่าเป็นต้นแบบของ “ปราสาทนครวัด” ศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ในที่ราบเขมรต่ำ บริเวณโตนเลสาบ กระทั่งพุทธศตวรรษที่ 18 ปราสาทหินพิมายจึงมีการสร้างกำแพง และประตูเมืองคล้าย “เมืองนครธม” ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 บริเวณเมืองพิมายตามลำน้ำสาขาของลำน้ำมูล...