July 16, 2024

สงครามโลก

สรุปสงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2488 เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับประเทศส่วนใหญ่ในโลก เริ่มต้นด้วยการรุกรานโปแลนด์ของเยอรมนี ทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงคราม ระบอบนาซีของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ มุ่งเป้าไปที่การขยายอาณาเขต ฝ่ายอักษะซึ่งนำโดยเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น แสวงหาอำนาจครอบงำ https://www.youtube.com/watch?v=-fFg5hFUNvM&t=161s ยุทธวิธีแบบสายฟ้าแลบยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปอย่างรวดเร็ว แต่ยุทธการที่บริเตนทำให้เยอรมันหยุดความก้าวหน้า...