June 24, 2024

ราชวงศ์

พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 โกลเด้นบอยแห่งมหิธรปุระ

พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม ผู้สถาปนางราชวงศ์มหิธรปุระ แห่งเมืองพิมาย  ต้นกำเนิดของพระองค์เป็นขุนนางชาวเมืองพิมาย เมื่อพระเจ้าหรรษวรมันที่ 3 กษัตริย์กรุงยโศธรปุระ เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ.1080 ได้เกิดการแย่งอำนาจกันภายในราชสำนัก พระองค์ทรงลงไปจัดการและปราบปรามคู่แข่งทางการเมืองอยู่หลายปี เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว พระองค์ได้ทำการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงยโศธรปุระ  พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ใหม่นามว่า "มหิธรปุระ" ลูกหลานของพระองค์ได้ปกครองกรุงยโศธรปุระหรือเมืองพระนคร และได้สร้างปราสาทนครวัดและปราสาทบายนในรัชกาลถัดมา คือ...

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง ขณะมีพระชนมายุ 30 พรรษาในปีค.ศ. 1629 พระองค์ก็เติบโตมาในฐานะของข้าราชการไม่ได้เติบโตมาแบบเจ้านายหรือเชื้อราชวงศ์ทำให้กล่าวได้ว่า อำนาจของพระองค์นั้นเป็นอำนาจของขุนนาง โดยความสำเร็จในการเมืองของพระองค์นั้นถือเป็นกรณี ตัวอย่างและกรณีแรกที่ปรากฏเรื่องของขุนนางเข้ามายึดอำนาจกระทั่งสถาปนาตัวเองจนได้เป็นพระมหากษัตริย์  ที่น่าสนใจคือ ช่วงเวลานี้เป็นระยะเวลาที่บรรดาชาว ต่างชาติสามารถเข้ามามีบทบาทและอำานาจในราชสำานักมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่กองทหารของพระเจ้าแผ่นดินที่จะออกไปปราบกบฏหลายครั้ง ก็จะมีกองทหารอาสาญี่ปุ่นเป็นกำลังสำคัญ และบุคคลอย่าง ออกญาเสนาภิมุข หรือ ยามาดะ นางามาซะ...