June 24, 2024

ประวัติศาสตร์พม่า

อาณาจักรศรีเกษตร อาณาจักรโบราณของพม่า

กล่าวกันว่า ชาวมอญได้ อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อราว3,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวมอญได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธผ่านทางอินเดียในราวศตวรรษ ที่ 3 ก่อนคริสตกาล ซึ่งเชื่อว่ามาจากการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรัชสมัย ของพระเจ้าอโศกมหาราช กระนั้นนักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่ยอมรับว่าชาวมอญได้ตั้งอาณาจักรของตัวเองขึ้มาอย่างเป็นรูปธรรม  นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า กลุ่มชนที่เข้าตั้งอาณาจักรพวกแรกๆก็คือพวกปยู กล่าวคือ ชาวปยูเข้ามาอาศัยในดินแดนพม่าราวศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลและได้สถาปนานครรัฐขึ้นหลายแห่ง นครรัฐของชาวปยูไม่เคยรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่นครรัฐ ขนาดใหญ่มักมีอิทธิพลเหนือรัฐขนาดเล็กซึ่งแสดงออกโดยการส่งเครื่องบรรนาการ...

อะแซหวุ่นกี้ ขอดูตัว พระยาจักรี

ในเวลานั้นเมื่ออะแซหวุ่นกี้ตั้งล้อมเมืองพิษณุโลกอยู่ก่อน กองทัพกรุงธนบุรีขึ้นไปถึงนั้น จำนวนพลฝ่ายสยามตั้งรักษาเมืองพิษณุโลกจะมากน้อยเท่าใดไม่ปรากฎในหนังสือพระราชพงษาวดาร ความปรากฎว่าเวลาเมื่อพม่าตั้งค่ายล้อมเมืองนั้น อะแซหวุ่นกี้ยกพลเลียบค่ายไปเที่ยวตรวจชัยภูมิทุก ๆ วัน เจ้าพระยาสุรสีห์คุมพลออกโจมตี สู้พม่าไม่ได้ต้องถอยมา เจ้าพระยาจักรีคุมพลออกรบเอง ตีพม่าต้องถอยหนีเข้าค่ายไปหลายครั้ง อะแซหวุ่นกี้ยกย่องฝีมือเจ้าพระยาจักรี ถึงให้มาบอกว่าจะขอพบปะให้รู้จักกัน ครั้นเวลาวันหนึ่งจึงนัดหยุดรบ อะแซหวุ่นกี้กับเจ้าพระยาจักรีออกไปพบกันที่ในสนามยืนม้าเจรจากัน ความที่เจรจากล่าวไว้ในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า อะแซหวุ่นกี้ให้ล่ามถามเจ้าพระยาจักรีว่าอายุเท่าใด เจ้าพระยาจักรีให้บอกไปว่าอายุได้ 30 เศษ...

บุเรงนอง

พระเจ้าบุเรงนองนับว่าเป็นกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์ตองอู ที่นับว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 พระองค์ของพม่า ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1550 ภายหลังการถูกลอบปลงพระชนม์ ของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้โดยทหารรับใช้ชาวมอญ พระเจ้าบุเรงนองทรงกระทำสงครามแผ่ขยายอาณาจักร เริ่มต้นจากปราบปรามกบฏและเมืองต่าง ๆ ที่เคยอยู่ภายในอาณาจักรเดิมให้เรียบร้อย https://www.youtube.com/watch?v=g2UW5_oO41U&pp=ygUiY2hlcnJ5bWFuIOC4muC4uOC5gOC4o-C4h-C4meC4reC4hw%3D%3D ลำดับต่อมา ทรงเข้าตีเมืองอังวะได้ในปี ค.ศ.1550 หลังจากนั้นก็ยกทัพเข้าตีไทยใหญ่ได้สำเร็จในปี...