June 24, 2024

นครวัด

รัชกาลที่ 4 โปรดให้รื้อปราสาทขอม

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) มีเรื่องราวที่ น่าสนใจอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการรื้อปราสาทขอม “นครวัด” ในกัมพูชา เพื่อนำเข้ามาไว้ในสยาม รัชกาลที่ 4 มีพระราชดำริให้  “พระสุพรรณพิศาล ขุนชาติวิชา ออกไปเที่ยวดูที่เมืองหลวงพระนครธมพระนครวัด หลังกลับมากราบทูลว่า มีแต่ปราสาทใหญ่ๆ...

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างนครวัด

ปราสาทนครวัด สิ่งปลูกสร้างอันน่าอัศจรรย์ใจนี้สถาปนาโดย พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ ทรงรับหน้าที่ก่อสร้างนครวัด ระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า 30 ปี และพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนคร ตลอดรัชกาล พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2ทรงรวบรวมจักรวรรดิที่แตกแยกเข้าเป็นหนึ่งอีกครั้ง เมืองขึ้นทั้งปวงส่งบรรณาการถวาย พระองค์ยังเปิดศึกกับชนชาติจามทางด้านตะวันออก ส่วนใหญ่แล้วทรงพ่ายแพ้ จารึกของชาวจามและบันทึกของเวียดนามว่า พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทำสงครามใหญ่กับรัฐของชาวญวนที่เรียกว่า...

ปราสาทหินพิมาย ต้นแบบนครวัด

ปราสาทหินพิมาย หรือ เมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะขอม จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะสร้างบ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงเริ่มสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เชื่อว่าเป็นต้นแบบของ “ปราสาทนครวัด” ศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ในที่ราบเขมรต่ำ บริเวณโตนเลสาบ กระทั่งพุทธศตวรรษที่ 18 ปราสาทหินพิมายจึงมีการสร้างกำแพง และประตูเมืองคล้าย “เมืองนครธม” ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 บริเวณเมืองพิมายตามลำน้ำสาขาของลำน้ำมูล...