July 16, 2024

ชีวประวัติ

มาร์โค โปโล เข้าเฝ้ากุบไลข่าน

ในปี 1269 พ่อและลุงของ มาร์โค คือ นิโคโล และ มัฟเฟโอ ได้เดินทางไปค้าขายทางตะวันออก ผ่านเส้นทางสายไหมจนได้พบกับผู้แทนของจักรพรรดิ์กุบไลข่านที่เชิญพี่น้องทั้งสองให้ติดตามไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิ์ซึ่งไม่เคยรู้จักจากชาวยุโรปมาก่อน นิโคโล และ มัฟเฟโอ รับคำเชิญ ตามผู้แทนดังกล่าวไปจนถึงเมืองจีน และได้เข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิ์กุบไลข่าน  กุบไลข่าน ทรงพอพระทัยในความสามารถของสองพี่น้องตระกูล มาร์โค และได้ขอให้ทั้งสองนำสาส์นไปถวายองค์พระสันตปาปาเพื่อขอนักปราชญ์...